Precizări ANAF 2019 cu privire la românii din străinătate despre stabilirea rezidenței fiscale

ANAF pune la dispoziția persoanelor fizice „Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice 2019” și în limba română, și în limba engleză. Agenția Națională de Administrare Fiscală vine în sprijinul contribuabililor persoane fizice și pune la dispoziția acestora Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice, tradus în limba engleză.

Citește Ultimele Știri

CEREREA PENTRU DREPTUL LA PENSIE ȘI ACTELE NECESARE SE POT DEPUNE PRIN E-MAIL: Depunerea cererii pentru dreptul la pensie și ...
Citește Mai Mult
Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a publicat un set de instrucţiuni adresate lucrătorilor români care muncesc sau au ...
Citește Mai Mult
Nouă cetăţeni români care lucrează la o fermă în localitatea spaniolă Chañe (Segovia) au fost depistaţi pozitiv pentru infecţia de ...
Citește Mai Mult

Materialul informativ este publicat pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea “Asistență contribuabili” rubrica “Ghiduri curente” și poate fi accesat la următorul link, informează Agenția Națională de Administrare Fiscală:

Limba română:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO.pdf

Limba engleză:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_EN.pdf

Dacă ți-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook.
Urmărește-ne pe Facebook, mulțumim pentru apreciere!

Am selectat din ghid o serie de informații:

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST GHID?
Acest GHID se adresează persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute.

Stabilirea rezidenței de către organul fiscal central competent la sosirea persoanei fizice în România
Completarea și depunerea chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a
persoanei fizice la sosirea în România
Persoanele fizice care sosesc în România și au o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.
Persoanele fizice nerezidente trebuie să înregistreze chestionarul la organul fiscal central competent, în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România.
Chestionarul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: „Asistență
contribuabili” rubrica: „Formulare fiscale și Ghid de completare” și se poate transmite personal sau prin împuternicit, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal central competent.

Documentele justificative
Persoanele fizice au obligația de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România” următoarele documente justificative:
copia pașaportului, valabil (cetățenii Uniunii Europene anexează copia pașaportului sau a documentului național de identitate, valabil);
copia cărții de identitate/cărții de rezidență permanente/permisului de ședere/ certificatului de înregistrare fiscală, emisă/emis de autoritatea competentă din România;
documente care atestă existența unei locuințe în România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată sau care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;
– după caz, certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțit de o traducere autorizată în limba română;
un document emis de autoritatea fiscală străină care atestă că persoana fizică este scoasă din evidența sa fiscală, după caz, însoțit de o traducere autorizată în limba română;
orice alte documente care pot sta la baza determinării rezidenței persoanei fizice.
Certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri/Documentul eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.

Stabilirea rezidenței de către organul fiscal central competent la momentul plecării persoanelor fizice din România
Completarea și depunerea formularului necesar pentru stabilirea rezidenței fiscale
Persoanele fizice rezidente în România, precum și persoanele fizice nerezidente care au avut obligația completării „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

Formularul trebuie înregistrat cu 30 de zile înaintea plecării din România, la
organul fiscal central competent unde persoana fizică își are domiciliul fiscal, respectiv unde a înregistrat „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinței permanente, după caz.
Chestionarul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: Asistență
contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare și se poate transmite personal sau prin împuternicit, prin poștă, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal central competent.

Pentru mai multe informații consultați ghidul în limba română la următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO.pdf

Sancțiuni

Nedepunerea în termen a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la
sosirea în România”, respectiv a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România”, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 100 lei.

Cum se pot obține informații suplimentare?
Informații detaliate se pot obține:
– pentru răspunsuri la întrebările frecvente cu privire la depunerea chestionarelor pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la sosirea/plecare în/din România puteți consulta pe pagina de Internet www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili – Întrebări și răspunsuri pe Facebook, sesiunile de îndrumare și asistență desfășurate pe pagina Facebook a Agenției Naționale de Administrare Fiscală în datele de 3 august 2016, 31 mai și 7 iunie 2017, 20 septembrie 2017 și 27 septembrie 2017;

– telefonic, la Biroul central asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60;

– la birourile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

Foto: www.anaf.ro